ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันมีดังนี้
             โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงได้ก่อสร้างขึ้นมาเมื่อ พ.ศ. 2482 โดยนายต่วนตือเง๊าะ ได้มอบที่ดินและได้สร้างอาคารเป็นอาคารชั่วคราว หลังคามุงจากไม่มีฝากั้นห้อง  และมีนายเสริม เป็นครูใหญ่
พ.ศ.   2484  นางแมะโมง  เจ๊ะแม    ได้มอบที่ดินทางทิศเหนือให้โรงเรียน  ในสมัยนายทองเล็ก       จันทร์สืบ เป็นครูใหญ่  และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวรหลังแรก  แบบ ป.001  มี  3  ห้องเรียน  และนายต่วนบอสู  ต่วนตือเง๊าะ ได้มอบที่ดินทางทิศใต้ให้โรงเรียนเป็นการเพิ่มเติม  ต่อมาทางโรงเรียนจัดหาเงินซื้อที่ดินทางทิศตะวันออกเป็นการเพิ่มเติม  และทางโรงเรียนได้ทำเรื่องขอรื้อถอนอาคารเรียนหลังเดิมเนื่องจากชำรุดทรุดโทรมมาก
พ.ศ. 2514   ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก มี  3  ห้องเรียน  งบประมาณ  120,000  บาท  เป็นอาคารไม้หลังคาทรงปันหยา  ในสมัยนายวิชัย เหลือมปุย รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  (ปัจจุบันได้ทำการรื้อถอนไปแล้วตามหนังสือกรมธนารักษ์  ก.ค.0407/7388  ลงวันที่  17  กันยายน  2540
พ.ศ. 2514   ได้สร้างบ่อน้ำซิเมนต์แบบสูบโยก  1  บ่อ  งบประมาณ  1,250  บาท
พ.ศ. 2519   ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  ป 1 ก. จำนวน    2    ห้องเรียน เป็นเงิน  80,000  บาท
พ.ศ. 2522   ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  ป 1 ก. จำนวน    2    ห้องเรียน  เป็นเงิน  160,000  บาท  และส้วมแบบ  004  จำนวน  2  ที่นั่ง  เป็นเงิน  9,000  บาท
(ปัจจุบัน)ได้ทำการรื้อถอนไปแล้วตามหนังสือกรมธนารักษ์  ที่ ก.ค.0407/7388  ลงวันที่  17  กันยายน  2540)
พ.ศ. 2524   ได้รับงบประมาณจากสภาตำบลเกาะสะท้อน  สร้างถังน้ำฝนแบบ  ผ.30 จำนวน 1  ถัง  เป็นเงิน  8,000  บาท
พ.ศ. 2529   ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ  สปช.601/26  จำนวน 4 ที่นั่ง  เป็นเงิน  35,000  บาทและอาคารเรียนหลังที่  4  แบบ  สปช.105/26  จำนวน  4  ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง  เป็นเงิน  800,000  บาท  และได้รับการต่อเติมในเวลาต่อมารวมเป็น  8  ห้องเรียน
พ.ศ. 2530   ได้รับงบประมาณสร้างเรือนเพาะชำ  เป็นเงิน  25,000  บาท
พ.ศ. 2532   ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ   ผ.30     จำนวน  1  ชุด   4   ถัง เป็นเงิน  49,800  บาท  และได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ  สปช.202/26  เป็นเงิน  250,000  บาท
พ.ศ. 2541   ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช.601/26 จำนวน 4 ที่นั่ง เป็นเงิน  111,000  บาท
พ.ศ. 2542   ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ผ.30 (พิเศษ)  จำนวน  1  ชุด 4 ถัง  เป็นเงิน  81,000  บาท
พ.ศ. 2545   ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.105/29  จำนวน  4  ห้องเรียน  เป็นเงิน  1,620,000  บาท
พ.ศ. 2553   ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  2/28  จำนวน  12  ห้องเรียน  เป็นเงิน 
7,110,000  บาท
จนถึงปัจจุบัน