คณะผู้บริหาร

นายอรัญ มะแซ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0862913288
อีเมล์ : ARANYAH@hotmail.co.th

นายอับดุลฮาเล็ม บือดือเลาะ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0941961430
อีเมล์ : Halemya4787@gmail.com

นางสาวไลลา บริบูรณ์
หัวหน้างานบริหารวิชาการ
เบอร์โทร : 0808704257
อีเมล์ : laila.eif2530@gmail.com

นางอัยดา ฮามะ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 0860879135
อีเมล์ : nongice_1980@hotmail.com

นางสาวนูรียา ลาเตะ
หัวหน้างานบริหารบุคคล
เบอร์โทร : 0869571868
อีเมล์ : Nuya006@hotmail.com

นายต่วนปา มูหามะเซ็ง
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
เบอร์โทร : 0899779834
อีเมล์ : tuan827@hotmail.com