เอกสารเผยแพร่
แผนปฏิบัติการประจําปี การศึกษา 2564
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง ปีการศึกษา 2563-2565