ปฐมวัย

นางสาวปราณี เจ๊ะหลี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าปฐมวัย
เบอร์โทร : 0810846841
อีเมล์ : Praneejehlee6841@gmail.com

นางอานีซ๊ะ ดอแม
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0884880709
อีเมล์ : nusah.sasa@gmail.com

นางสาวฟาตาฮ๊ะ เจะเงาะ
ครู
เบอร์โทร : 0899757521
อีเมล์ : fatahah21@gmail.com

นางสาวกัตตีนิง มุทานิ
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0887992641
อีเมล์ : sm944704@gmail.com