กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนาอีมะ บัวสาม
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
เบอร์โทร : 0816799643
อีเมล์ : nada_bua@hotmail.com

นางสาวไลลา บริบูรณ์
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 0808704257
อีเมล์ : laila.eif2530@gmail.com

นางสาวซัลซาบีน วานิ
ครู
เบอร์โทร : 0962691169
อีเมล์ : yayalion21429@gmail.com

นางสาวนิยามีลัฮห์ กูโน
ครู
เบอร์โทร : 0856284095
อีเมล์ : neeya006@gmail.com

นางสาวมารีซา มามะ
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0610894157
อีเมล์ : sa_8293@hotmail.com

นางโนรอายน์ซะห์ มูหามะเซ็ง
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0900735331
อีเมล์ : nooicenakaa@gmail.com