กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายมารีกัน มะหะมะ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 0810937046
อีเมล์ : chem_source@hotmail.com

นางเสาวภา ดาแลมามะ
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 0872885489
อีเมล์ : sauwapanada@gmail.com

นางสาวอรนา อุมาสะ
ครู
เบอร์โทร : 0635910496
อีเมล์ : chaleefah35@gmail.com

นางสาวฟามีรา สะอุดี
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0817385013
อีเมล์ : fameera5013@gmail.com

นางสาวนูรีฮัน มะลี
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0800364550
อีเมล์ : hunney_pink@hotmail.com